Яна Орлова (Чехія). Падло й інші вірші

Krok books
2019

https://krokbooks.com/shop/yana-orlova-chehiya–padlo-y-inshi-virshi/